Doble titulació: Grau en Enginyeria Informàtica i Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Treball de Fi de Grau

En la Doble Titulació: Grau en Enginyeria Informàtica i Grau en Administració i Direcció d'Empreses, el Treball de Fi de Grau (TFG) és obligatòri i té una càrrega lectiva de 15+9 ECTS, s'ha de cursar en l'últim curs i ha de ser un treball, autònom i individual, que cada estudiant fa sota l'orientació d'un tutor, que actua com a dinamitzador i facilitador del procés d'aprenentatge.

El TFG permet a l'estudiant mostrar de forma integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades als dos títols de grau.

Per conèixer tota la normativa podeu consultar el  Reglament del TFG

Requisits previs

 • Per poder matricular el TFG cal tenir presentada la proposta de TFG. Per presentar la proposta s'han de tenir superats 279 crèdits (75% dels crèdits superats).
 • Per fer la presentació del TFG s'ha d’haver superat totes les assignatures de primer, segon i tercer cursos, tenir pendents un màxim de 18 crèdits de quart curs, i haver matriculat o superat les assignatures de cinquè curs de l’itinerari curricular.

En aquest enllaç trobareu els terminis i requisits per presentar el TFG.

Director i codirectors del TFG

Cada treball tindrà dos codirectors. Un dels codirectors haurà de ser un professor amb docència al Grau en Enginyeria Informàtica i l'altre amb docència al Grau en Administració i Direcció d'Empreses.

Es pot proposar un codirector extern a la UdL, en aquest cas un professor que estigui adscrit a algun departament amb docència al Doble Grau ha d'actuar com a codirector.

Proposta de TFG

La proposta de TFG pot obeir a algun dels casos següents:

 • Proposta de l'estudiant.
 • Proposta de l'estudiant per iniciativa d'una empresa (en aquest cas es pot designar un codirector de l'empresa).
 • Proposta dels departaments.
 • Propostes realitzades en el marc de convenis de col·laboració educativa universitat–empresa (en aquest cas es pot designar un codirector de l'empresa).
 • Projectes realitzats dins del marc de mobilitat que ofereix la UdL.

La proposta haurà de tenir el vist-i-plau del director (o un codirector) i del coordinador de la Doble Titulació: Grau en Enginyeria Informàtica i Grau en Administració i Direcció d'Empreses.

Matrícula del TFG

La matrícula del TFG dóna dret a l'estudiant a presentar-se a una convocatòria de lectura del TFG dins del curs acadèmic.

La matrícula podrà formalitzar-se en dos períodes durant el curs:

 • A l'inici del primer semestre.
 • A l'inici del segon semestre.

Podeu consultar les dates concretes de matriculació en aquest enllaç.

Avaluació del TFG

El TFG s'avaluarà seguint una metodologia d'avaluació continua. Per a l'avaluació del TFG el director de l'EPS utilitzarà el Portafoli d’avaluació continuada del TFG.

La nota final del TFG es calcularà a partir de les notes obtingudes en els quatre apartats següents:

 • Informe inicial (10%) on es mostri l'assimilació dels objectius i context del TFG a realitzar. Serà avaluat pel director o codirectors.
 • Informe de seguiment (10%) on es recolli l'evolució del TFG i les decisions preses. Serà avaluat pel director o codirectors.
 • Document final del TFG (50%). Memòria final del TFG. Serà avaluat pel director o codirectors.
 • Presentació i defensa del treball davant del tribunal (30%). L'estudiant realitzarà una presentació i defensa pública del treball seguida d'un torn de preguntes per part del tribunal.

Tribunal del TFG

Estarà format per tres membres on almenys un dels membres del tribunal haurà de pertànyer a un departament que imparteixi docència a l’EPS i almenys un altre haurà de pertànyer a un departament que imparteixi docència a la FDET.

El coordinador de la titulació farà la designació dels membres del tribunal. Aquesta designació es farà a proposta del director o codirector responsable a l'EPS, que omplirà el document de proposta.

Dipòsit i defensa del TFG

El dipòsit del TFG s'ha de fer amb un mínim de 5 dies hàbils d'antelació a la data de presentació i seguint les instruccions indicades en aquest enllaç.

En el moment del dipòsit l'estudiant lliurarà un breu resum del TFG  signat pel director o codirector responsable a la UdL. Aquest document inclourà l'autorització de l'estudiant i del director per dipositar una còpia del TFG a la Biblioteca de la UdL.

La defensa del TFG podrà realitzar-se entre l'1 d'octubre i el 15 de juliol del curs acadèmic en el qual s'ha matriculat el TFG.