Doble titulació: Grau en Enginyeria Informàtica i Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Fitxa de la titulació

Nom

Doble Titulació: Grau en Enginyeria Informàtica i Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Curs acadèmic

Crèdits ECTS

366 ECTS, 5 anys

Preu crèdit ECTS

S'aplica coeficient d'estructura docent B amb preu: Preus públics aprovats per la Generalitat de Catalunya

Centre que l'imparteix

Escola Politècnica Superior

Any d'inici

2013-14

Règim de dedicació

Temps complet

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

Català, castellà i anglès

Places

10

Coordinació

Sílvia Miquel Fernández eps.coordgeiade@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Recursos i serveis
Recursos i serveis
Recursos i serveis
Qualitat
Qualitat
Qualitat
Borsa de Treball UdL
Borsa de Treball UdL
Borsa de Treball UdL
Consell Estudiantat
Consell Estudiantat
Consell Estudiantat

Presentació del Doble Grau

El doble Grau d’Enginyeria Informàtica i Administració i Direcció d’Empreses (GEIADE) té l’objectiu de formar professionals que integrin coneixements interdisciplinaris en els àmbits de les tecnologies i serveis informàtics i de la gestió d’empreses.

Forma professionals en activitats de gestió, assessorament i avaluació d’organitzacions, així com en activitats d’anàlisi, disseny i implementació de sistemes informàtics que resolguin problemes de tractament de la informació dels diferents aspectes de la vida de l’organització. Aquestes activitats poden tenir lloc en l’àmbit global de l’organització, com també en les seves diferents àrees funcionals, com són: producció, recursos humans, finançament, comercialització, inversió, administració o comptabilitat.

Els graduats han de conèixer l’articulació de totes aquestes àrees funcionals dins els objectius generals de la unitat productiva, la relació d’aquests amb el context global de l’economia i conèixer els problemes de gestió de la informació. En definitiva, han d’estar en condicions de contribuir amb la seua activitat al bon funcionament, a la utilització eficient de recursos de computació, comunicació i emmagatzematge de la informació i a la millora de resultats.  

Capacita els estudiants per dissenyar, gestionar i mantenir sistemes informàtics que donin resposta a les necessitats específiques d’una organització empresarial, en qualsevol de les seves àrees funcionals: producció, recursos humans, finançament i inversió, comercialització, administració i comptabilitat.

 • El graduat en GEIADE té un perfil interdisciplinari amb expertesa en les noves tecnologies de la informació i comunicació (TIC) per una banda, i expertesa en la gestió empresarial per l’altra.
 • Capacitat per detectar oportunitats de negoci en l’àmbit de les TIC i endegar iniciatives innovadores de base tecnològica.
 • Capacitat per dirigir i gestionar els serveis informàtics en organitzacions empresarials.
 • Capacitat per l’auditoria, la consultoria, el disseny i la integració de solucions tecnològiques.

Per què has d'estudiar aquest doble grau a l'EPS?

 • Per la seva sortida professional. Es tracta d’una titulació doble que neix de la demanada de l’empresariat de Catalunya. A més a més uneix les sortides professionals de dues titulacions que gaudeixen d’una important oferta laboral.
 • Perquè s’adapta al perfil necessari per les organitzacions del futur. Un perfil interdisciplinari amb alt nivell d’ocupació i projecció de futur.
 • Perquè seguint un itinerari de cinc cursos acadèmics s’obtenen dues titulacions: El Grau en Enginyeria informàtica i el Grau en Administració i Direcció d’Empreses. En l’actualitat resulta encara més interessant atès que cursar una segona titulació té un cost més elevat.

La Universitat de Lleida és pionera a Catalunya en aquesta oferta docent. El curs 2013-2014 la Universitat de Lleida va ser la primera en oferir el Doble Grau en Enginyeria Informàtica i Administració i Direcció d’Empreses que integra, relaciona i dóna un sentit unitari a dues disciplines que són força diferents.

Per instrumentar el Doble Grau en Enginyeria Informàtica i ADE, el qual està organitzat de forma presencial, t'ofereim:

 • Convalidacions de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) al Doble Grau en Enginyeria Informàtica i ADE. 
 • Grups reduïts que faciliten l’i ntercanvi amb el professorat i un seguiment més acurat del treball realitzat per l’estudiant.
 • Avaluació continuada.
 • Qualificació curricular en bloc de les assignatures corresponents a un mateix curs acadèmic
 • Tutories individualitzades. A l'EPS cada estudiant té un tutor/a assignat a qui es pot dirigir davant qualsevol qüestió relacionada amb els seus estudis. Dins el programa Néstor de tutories s’estableixen mecanismes d’atenció a l’estudiant.
 • Incorporació de metodologies actives.
 • Pràctiques tutelades en empreses obligatòries que permeten afavorir la inserció laboral dels titulats (105 ofertes anuals de pràctiques). La possibilitat de realitzar aquestes pràctiques en l'àmbit internacional.
 • Treball Final de Grau amb tutorització i avaluació contínua. La possibilitat de realitzar els TFG en el marc de l'empresa.
 • Perquè a la UdL es gaudeix d’instal·lacions idònies per totes dues titulacions en un mateix campus, el campus de Cappont, situat al marge esquerre del riu Segre.

Sortides professionals

Els graduats en Enginyeria Informàtica i ADE, segons dades de la darrera enquesta publicada sobre inserció laboral a Catalunya de l'AQU, Informe laboral 2023 dels graduats i graduades aconsegueixen una INSERCIÓ LABORAL del 100%

La professió per a la qual es capacita els graduats una vegada que han obtingut els dos títols és la d'Enginyer Informàtic i la d'Economista.

Les sortides professionals són, per una banda, les pròpies dels graduats en ADE i, per l'altra, les dels graduats en Enginyeria Informàtica. Però, a més a més, s’hi afegeixen aquelles que requereixen competències adquirides en totes dues titulacions. 

Les pròpies del graduat en Administració i Direcció d’Empreses:

 • Consultor/a d’inversions i finances.
 • Analista de mercats.
 • Assessor/a fiscal.
 • Auditor/a.
 • Director/a comercial i expert/a en màrqueting.
 • Expert/a en comptabilitat.
 • Gestió i direcció d’empreses, d’organitzacions públiques i d’institucions sense ànim de lucre.
Les pròpies del graduat en Enginyeria Informàtica:
 • Dissenyador/a i desenvolupador/a de software.
 • Consultor/a tecnològica i funcional de sistemes d’informació.
 • Desenvolupador/a de polítiques i tecnologies de seguretat en xarxes i sistemes d’informació.
 • Gestió de xarxes de comunicació, bases de dades i sistemes informàtics.
 • Director/a de projectes d’instal·lacions i sistemes d’informació.
Les específiques del doble graduat en Enginyeria Informàtica i ADE:
 • Creador/a d’empresa pròpia amb base tecnològica i assessor/a en creació d’empreses.
 • Director dels serveis informàtics de l’empresa.
 • Consultor/a ERP (Enterprise Resource Planning).
 • Director/a de màrqueting amb implantació de CRM (Customer Relationship Management) i introducció de les TIC a l’àrea comercial.
 • Programador /a d’aplicacions internes en les diferents àrees funcionals de l’empresa.
 • Auditor/a, consultor/a, dissenyador/a i integrador/a de solucions tecnològiques a l’empresa.
 • Director/a en empresa tecnològica.

Doble titulació internacional

Enginyeria Informàtica i ADE & Global Business Engineering

S'informarà pròximament

Descobreix el doble grau en 3 minuts

 

 

FAQ'S

Quines són les assignatures específiques que ponderen 0.2 en el Doble Grau d’Enginyeria Informàtica i ADE?

Pots trobar aquestes assignatures al web del doble grau, anant a la pestanya Accés i Admissió.

També al web del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

Quina és la nota de tall en el doble grau d’enginyeria informàtica i ADE?

La nota de tall és la qualificació més baixa amb la qual un alumne aconsegueix l'admissió en una titulació concreta per mitjà del procés d'adjudicació de places (preinscripció universitària). Aquesta nota, doncs, depèn de la relació entre oferta de places de la titulació i la demanda de sol·licitants i no hi ha una nota mínima preestablerta. En les titulacions que tenen més demanda que oferta de places, l'últim alumne admès marca la nota de tall.

Com que es tracta d'un procés que depèn de l'oferta i la demanda de cada curs acadèmic no es pot conèixer amb anterioritat, però com a orientació es poden consultar les notes de tall d'anys anteriors. Aquesta doble  titulació es va iniciar el curs 2013-2014 a la UdL i va ser pionera a Catalunya. La referència que es té d'aquell curs és una nota de tall de 9,2. Les notes de tall surten publicades al juliol de l'any corresponent al web de la Generalitat.

Hi ha assignatures en anglès? Quin nivell d’anglès s’exigeix per accedir/ per obtenir el Doble Grau en Enginyeria Informàtica i ADE de la UdL?

En el itinerari curricular del doble grau hi ha algunes assignatures que s’imparteixen en anglès, una és de l’àmbit de l’empresa (English for Business II) i les altres són de l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació. Cadascuna d’aquestes assignatures és de 6  ECTS.

Per accedir al doble grau en enginyeria informàtica i ADE no s’exigeix acreditar nivell d’anglès.

Per tal d’obtenir els dos títols, el de Grau en Enginyeria Informàtica i el de Grau en Administració i Direcció d’Empreses, cal acreditar, en acabar els estudis, el coneixement d'una de les llengües estrangeres del sistema educatiu català, amb un nivell equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR). Per a més informació aneu a l'apartat de Normativa de tercera llengua.

Si he cursat l’itinerari tecnològic, puc tenir problemes a l’hora de cursar les assignatures corresponents a l’àmbit de l’administració i direcció d’empreses?

No. Les assignatures pròpies de l’àmbit de l’organització d’empreses són auto-contingudes. No precisen coneixements previs diferents dels que s’adquireixen en el batxillerat tecnològic.

Si he cursat l’itinerari de ciències socials, puc tenir problemes a l’hora de cursar les assignatures corresponents a l’àmbit de l’enginyeria informàtica?

No. La formació obtinguda al batxillerat de ciències socials és suficient per accedir al doble grau. De totes formes, per poder abordar amb èxit l’assignatura de Física, recomanem que l’estudiantat que no hagi cursat aquesta assignatura al batxillerat segueixi un Curs Zero de Física per l'Enginyeria previst en els estudis del doble grau. Abans d’iniciar el curs en el que s’ubica l’assignatura de Física, des del programa de tutoria es farà aquesta recomanació a l’estudiantat corresponent. Aquest curs que tracta conceptes bàsics física es desenvolupa durant els mesos de juliol i/o setembre. També s'ofereix un Curs Zero de Matemàtiques per l'Enginyeria.

Si estudio el doble grau obtinc els dos títols de graduat en ADE i Enginyeria Informática i assoleixo els mateixos coneixements que si estudiés els dos graus per separat?

Sí. Un estudiant que cursi el doble grau en enginyeria informàtica i ADE haurà cursat la totalitat de les assignatures de ADE com qualsevol estudiant que es matricula únicament en el grau en ADE i la totalitat de les assignatures que cursa qualsevol estudiant d'enginyeria informàtica. L'estudiant del doble grau acaba els seus estudis (en cinc anys) amb els mateixos coneixements i competències que els d'un estudiant del grau d'ADE (GADE) i els mateixos que un estudiant del grau en enginyeria informàtica (GEI). Obté els dos títols.

Si faig el doble grau assoleixo alguna especialització en l’àmbit de la informàtica o de la gestió d’empreses?

Abans de parlar de l'especialització que s’assoleix en el doble grau, comentem breument l’especialització que es pot obtenir en cadascun dels graus per separat.

 1. Un estudiant del grau en ADE de la UdL, pot cursar unes optatives concretes al darrer curs que donen dret a una menció en el suplement europeu al títol. D’aquesta manera consta l’especialització, la qual pot ser en Gestió empresarial o en Comptabilitat i finances. El fet de tenir una menció o no tenir-la només depèn de les assignatures optatives escollides per l'estudiant. Si no es cursen 30 crèdits en assignatures optatives corresponents a alguna de les mencions, s’obté el títol igualment, tot i que en el suplement europeu no hi figura cap menció específica.
 2. Un estudiant del grau en enginyeria informàtica obté l'especialització amb el que s'anomena Mòdul de formació específica que es cursa durant els dos darrers cursos. En el pla d'estudis del grau en enginyeria informàtica de la UdL, es contempla cinc possibles especialitzacions: Enginyeria de software,  Enginyeria de computadors, Computació, Sistemes d'informació, i Tecnologies de la informació.
 3. Un estudiant del doble grau en enginyeria informàtica i ADE té l'optativitat fixada. No pot escollir optatives, totes les assignatures de l’itinerari doble estan fixades per endavant. D'aquesta manera, pel que fa al títol de graduat en ADE, no hi constarà cap menció (atès que no fa les assignatures corresponents a una menció). Pel que fa al títol de graduat en enginyeria informàtica, hi constarà l'especialització donada pel Mòdul de formació específica Sistemes d'Informació atès que haurà cursat les assignatures corresponents a aquest mòdul de formació específica.

Si he fet una de les dues titulacions, puc fer el doble grau?

En cas de tenir una de les dues titulacions, bé sigui la d’enginyer informàtic  o bé sigui la de administració i direcció d’empreses, per tal de disposar de l’altra titulació resulta més interessant cursar-la directament, és a dir cursar el grau en ADE en cas de ser enginyer i el grau en enginyeria informàtica en cas de tenir la titulació d’ADE.

Cursar com a segons estudis el doble grau suposaria un cost més elevat atès que s’haurien de pagar les convalidacions de les assignatures ja cursades que correspondrien a la titulació que ja es té. Per altra banda, el preu del crèdit en una segona titulació és més elevat que el preu del crèdit quan aquesta és la primera titulació que es cursa.