Doble titulació: Grau en Enginyeria Informàtica i Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Guies docents de cursos anteriors

Curs 2023-2024

PRIMER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101300 FONAMENTS DE GESTIÓ D'EMPRESES T 6
101301 FONAMENTS DE COMPTABILITAT T 6
102000 PROGRAMACIÓ I T 6
102002 ESTRUCTURA DE COMPUTADORS I T 6
102004 LÒGICA COMPUTACIONAL T 6
102005 ÀLGEBRA T 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101305 PLANIFICACIÓ COMPTABLE T 6
101307 ECONOMIA I T 6
102000 PROGRAMACIÓ I T 6
102001 PROGRAMACIÓ II T 6
102003 ESTRUCTURA DE COMPUTADORS II T 6
102006 ESTADÍSTICA I OPTIMITZACIÓ T 9
SEGON CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101302 HISTÒRIA ECONÒMICA T 6
101310 DIRECCIÓ DE MÀRQUETING B 6
101318 MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES B 6
102007 MATEMÀTICA DISCRETA T 6
102008 FÍSICA T 6
102010 ESTRUCTURES DE DADES B 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101306 DRET MERCANTIL T 6
101311 COMPTABILITAT FINANCERA B 6
101315 ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES B 6
102008 FÍSICA T 6
102014 ARQUITECTURA DE COMPUTADORS B 6
102017 INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR B 6
102061 ALGORÍTMICA I COMPLEXITAT B 4,5
102062 LLENGUATGES, AUTÒMATS I GRAMÀTIQUES B 4,5
TERCER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101314 ESTADÍSTICA AVANÇADA B 6
101316 COMPTABILITAT DE COSTOS B 6
102012 SISTEMES OPERATIUS B 9
102016 BASES DE DADES B 6
102018 ENGINYERIA DEL PROGRAMARI B 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101312 FONAMENTS DE FINANÇAMENT EMPRESARIAL B 6
101319 DRET FINANCER I TRIBUTARI B 6
101325 MÀRQUETING ESTRATÈGIC B 6
102015 XARXES B 9
102019 AMPLIACIÓ DE BASES DE DADES I ENGINYERIA DEL PROGRAMARI B 6
102023 PROJECTE WEB B 6
QUART CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101313 ECONOMIA II B 6
101320 DIRECCIÓ ESTRATÈGICA B 6
101324 DRET DEL TREBALL B 6
102013 ADMINISTRACIÓ I MANTENIMENT DE SISTEMES I APLICACIONS B 6
102020 INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL B 6
102022 SISTEMES CONCURRENTS I PARAL·LELS B 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101326 DIRECCIÓ D'OPERACIONS I LOGÍSTICA B 6
101328 DIRECCIÓ FINANCERA B 6
101329 ECONOMETRIA B 6
102031 XARXES DELS SISTEMES D'INFORMACIÓ O 6
102032 ANÀLISIS, MODELITZACIÓ I DISSENY DE SISTEMES D'INFORMACIÓ O 6
102033 DIRECCIÓ, ORGANITZACIÓ I LIDERATGE DE PROJECTES TECNOLÒGICS O 6
CINQUÈ CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101321 CONTROL DE GESTIÓ I PRESSUPOSTARI B 6
101322 PLANIFICACIÓ FISCAL DE L'EMPRESA B 6
101323 ECONOMIA ESPANYOLA I MUNDIAL B 6
102063 ASPECTES LEGALS, SOCIALS I PROFESSIONALS B 3
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101317 POLÍTICA ECONÒMICA B 6
101327 ANÀLISI DELS ESTATS ECONOMICOFINANCERS B 6
102034 ARQUITECTURA DELS SISTEMES D'INFORMACIÓ O 6
ANUAL
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101345 TREBALL DE FI DE GRAU B 9
101346 PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENTITATS PÚBLIQUES I PRIVADES B 15
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102060 TREBALL DE FI DE GRAU B 15