Doble titulació: Grau en Enginyeria Informàtica i Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Doble Titulació: Grau en Enginyeria Informàtica i Grau en Administració i Direcció d’Empreses
Branca de coneixement: Enginyeria i Arquitectura i Ciències Socials i Jurídiques
Durada: 5 anys
Crèdits ECTS: 366
Títols a què dona dret:

  • Graduat/Graduada en Administració i Direcció d’Empreses
  • Graduat/Graduada en Enginyeria Informàtica. Menció en Sistemes d'Informació.


Centres docents al Campus de Cappont:

Escola Politècnica Superior

(Seu de la Secretaria Acadèmica)

Facultat de Dret, Economia i Turisme

 

Carrer de Jaume II, 69
E25001 Lleida   
Tel. +34 973 70 27 01
Fax +34 973 70 27 02

http://www.eps.udl.cat  

Carrer de Jaume II, 73
E25001 Lleida   
Tel. +34 973 70 32 00
Fax +34 973 70 32 01

http://www.fde.udl.cat

 

ESTRUCTURA DEL TÍTOL CRÈDITS
Matèries de formació bàsica (FB) 93
Matèries obligatòries (B) 210
Matèries optatives (P) 24
Pràctiques externes 15
Treballs fi de grau 15+9
TOTAL CRÈDITS 366

 

Guia Docent

 

PRIMER CURS (69 crèdits)

Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
101300 Fonaments de Gestió Empresarial FB 1 6
101301 Fonaments de Comptabilitat FB 1 6
102005 Àlgebra FB 1 6
102000 Programació 1 FB 1 6
102002 Estructures de computadors 1 FB 1 6
102004 Lògica Computacional FB 1 6
102006 Estadística i optimització FB 2 9
102001 Programació 2 FB 2 6
102003 Estructura de Computadors 2 FB 2 6
101305 Planificació comptable FB 2 6
101307 Economia I FB 2 6

 

SEGON CURS (75 crèdits)

Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102008 Física FB 1 6
101302 Història Econòmica FB 1 6
101310 Direcció de Màrqueting B 1 6
101318 Matemàtiques de les operacions financeres  B 1 6
102007 Matemàtica Discreta FB 1 6
102010 Estructures de Dades B 1 6
101306 Dret Mercantil FB 2 6
101315 Organització i Administració d'Empreses B 2 6
102014 Arquitectura de computadors B 2 6
102061 * Algorítmica i Complexitat B 2 4,5
102062 * Llenguatges, autòmats i gramàtiques B 2 4,5
102017 Interacció persona-ordinador B 2 6
101311 Comptabilitat Financera B 2

6

 (*) Aquestes assignatures les han de matricular els estudiants nous de segon i aquells estudiants repetidors que hagin suspès l'assignatura Algorítmica i Complexitat de 6 ECTS al pla vell.

TERCER CURS (72 crèdits)

Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
101314 Estadística Avançada B 1 6
102016 Bases de Dades B 1 6
102012 Sistemes Operatius B 1 9
102018 Enginyeria del programari B 1 6
101316 Comptabilitat de costos B 1 6
102015 Xarxes B 2 9
102023 Projecte web B 2 6
101312 Fonaments de Finançament Empresarial B 2 6
101325 Marketing Estratègic B 2 6
101319 Dret Financer i Tributari B 2 6
102019 Ampl. de bases de dades i Eng. del programari B 2 6

 

QUART CURS (72 crèdits)

Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
101313 Economia II B 1 6
101320 Direcció Estratègica B 1 6
101324 Dret del Treball B 1 6
102022 Sistemes concurrents i paral·lels B 1 6
102013 Administració i manten. de sistemes i aplicac. B 1 6
102020 Inteligència artificial B 1 6
102033 Direcció, organització i lideratge de project. tecn. P 2 6
101329 Econometria B 2 6
101326 Direcció d'Operacions i Logística B 2 6
102031 Xarxes dels sistemes d'informació P 2 6
102032 Anàlisis, modelització i disseny de SI P 2 6
101328 Direcció Financera B 2 6

 

CINQUÈ CURS (78 crèdits)

Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
101322 Planificació fiscal de l'empresa B 1 6
101321 Control de gestió i pressupostaria B 1 6
101323 Economia espanyola i mundial B 1 6
102063 Aspectes legals, socials i professionals B 1 3
101346 Pràctiques externes en ent. públ. i priv. B 1 15
101327 Anàlisi dels estats econòmico-financers B 2 6
101317 Política econòmica B 2 6
102034 Arquitectura dels SI P 2 6
102060 Treball de final de grau B 2 15
101345 Treball de final de grau B 2 9

 

Més informació

Correquisit

Una assignatura esdevé correquisit d'una segona quan per poder realitzar la matrícula de la segona és necessari estar matriculat de la primera o tenirla aprovada.
 
Aquí podeu trobar els correquisits entre les assignatures optatives del grau.
 

Marc Acadèmic

En aquest document es pot consultar el Marc Acadèmic dels Graus.